۱.جناب آقای مجتبی دستجانی فراهانی فرزند عیسی.

۲.جناب آقای محمود دستجانی فراهانی فرزند شکرالله.

۳.جناب آقای امین دستجانی فرزند محمود.

۴.جناب آقای مرتضی دستجانی فراهانی فرزند اصغر.

۵.جناب آقای مرتضی عراقیه فرزند محمد حسین.

+ نوشته شده توسط جعفر در جمعه پنجم مهر ۱۳۸۷ و ساعت 6:17 |
۱.جناب آقای ولی الله دستجانی فرزند حاج شاه رضا.

۲.جناب آقای استاد علی اکبر دستجانی فراهانی فرزند اسمائیل.

۳.جناب آقای علی اکبر دستجانی فراهانی فرزند مشهدی رضا.

۴.جناب آقای قدرت الله دستجانی فراهانی فرزند صدرالله..

۵.جناب آقای خلیل الله دستجانی فراهانی فرزند نصرت الله.

+ نوشته شده توسط جعفر در جمعه پنجم مهر ۱۳۸۷ و ساعت 6:13 |
۱.جناب آقای ولی الله دستجانی فرزند حاج شاه رضا.

۲.جناب آقای استاد علی اکبر دستجانی فراهانی فرزند اسمائیل.

۳.جناب آقای علی اکبر دستجانی فراهانی فرزند مشهدی رضا.

۴.جناب آقای حجت الله دژبان فرزند احمد.

۵.جناب آقای قدرت دستجانی فراهانی فرزند حاج صدرالله.

+ نوشته شده توسط جعفر در جمعه پنجم مهر ۱۳۸۷ و ساعت 6:10 |
۱.جناب آقای قدرت الله دژبان فرزند احمد.

۲.جناب آقای قهرمان دستجانی فراهانی فرزند کربلایی حسن.

۳.جناب آقای ابوالفضل محمدپور فرزند محمود.

۴.جناب آقای استاد علی مومن.

۵.جناب آقای محمد فرزند عروجعلی.

+ نوشته شده توسط جعفر در جمعه پنجم مهر ۱۳۸۷ و ساعت 6:6 |


Powered By
BLOGFA.COM